Guru Paduka Stotram

Anant Samsar Samudra Tar Naukayitabhyam
Guru Bhaktidabhyam Vairagya Samrajyada Poojanabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Kavitva Varashi Nishakarabhyam
Daurbhagya Davambud Malikabhyam
Durikrita Namra Vipattitabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Nata Yayo Shripatitam Samiyuh
Kadachidapyashu Daridravaryaha
Mookascha Vachaspatitahitabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Nalik Nikash Padaahritabhyam
Nana Vimohadi Nivarikabhyam
Namajjanabhist Tatipradabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Nrupali Mauli Vraja Ratna Kanti
Sarid Viraja Jhasha Kanyakabhyam
Nrupatvadabhyam Natlok Panktihi
Namo Namaha Shri Shri Guru Padukabhyam

Papandhakarark Paramparabhyam
Traap Trayaheendra Khageshwarabhyam
Jadyabdhi Samsoshana Vadawabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Shamadi Shatka Pradavaibhavabhyam
Samadi Dana Vrata Dikshitabhyam
Ramadhavangri Sthir Bhaktidabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

Swarchaparanaam Akhileshtadabhyam
Swaha Sahayaksha Dhurandarabhyam
Swantachchabhava Prada Poojanabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabyam

Kamadisarp Vraj Gaarudabhyam
Viveka Vairagyanidhi Pradabhyam
Bodh Pradabhyam Drut Mokshadabhyam
Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam
Namo Namah Namo Namah Namo Namah

Kasturi Tilakam

kasturi tilakam lalata patale vakshasthale kaustubham
nasagre varmauktikam karatale venum kare kankanam
sarvange haricandanam sulalitam kantheca muktavali
gopastree pariveshtito vijayate gopala cudaamanih

Kshamapana Stotram

Kara charana krtam vak-kayajam karmajamva
Sravana nayanajam va manasam vaparadham
Vihitama vihitama va sarva metat kshamasva
Jaya jaya karunabdhae sri mahadeva sambho