Karpur-Gauram

Karpur-gauram Karunaavtaaram
Sansaar-saaram Bhujagendrahaaram
Sadaa Vasantam Hridyaravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami