Gurur Brahma

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Mahesh Varah
Guru Shakshat Para Brahma
Tasmai Shri Guruve Namah

This entry was posted in Stuti.