Vakratunda Mahakaya

Vakratunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabha Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva Karyesu Sarvada