Kshamapana Stotram

Kara charana krtam vak-kayajam karmajamva Sravana nayanajam va manasam vaparadham Vihitama vihitama va sarva metat kshamasva Jaya jaya karunabdhae sri mahadeva sambho