Kshamapana Stotram

Kara charana krtam vak-kayajam karmajamva
Sravana nayanajam va manasam vaparadham
Vihitama vihitama va sarva metat kshamasva
Jaya jaya karunabdhae sri mahadeva sambho