Mahalakshmi Ashtakam

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Namastestu Mahamaye Shree Pithe Sura Poojite Shanka Chakra Gadha Haste Maha Lakshmi Namoostute Namastestu Garudarudhe Kolasura Bhayankari Sarva Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Sarvajne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari Sarva Duhkha Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Siddhi Buddhi Prade Devi Bhakti Mukti Pradayini Mantra Moorte Sada Devi Maha Lakshmi Namoostute Adyanta Rahite Devi Adi Shakti Maheshwari Yogaje Yoga Sambhute Maha Lakshmi Namoostute Sthula Sukshme Maha Raudre Maha Shakti Mahodari Maha Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Padmasana Sthithe Devi Parabrahma Swaroopini Parameshi Jagan Mata Maha Lakshmi Namoostute Shwetambara Dhare Devi Nanalankara Shobhite Jagasthithe Jaganmata Maha Lakshmi Namoostute Maha Lakshmyashtakam Stotram Yah Patheth Bhakti Man Narah Sarva Siddhi Mavapnoti Rajyam Prapnoti Sarvada Eka Kalam Pathennityam Maha Papa Vinashanam Dwikalam Yah Pathennityam Dhana Dhanya Samanvitah Trikalam Yah Pathennityam Maha Shatru Vinashanam Maha Lakshmi Bhavennityam Prasanna Varada Shubhah