Sarveshaam (Shaanti Mantra)

aum sarveshaam svastir bhavatu, sarveshaam shaantir bhavatu
sarveshaam poornam bhavatu, sarveshaam mangalam bhavatu
sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niraamayaah
sarve bhadraani pashyantu, maa kashchidh dukh bhaag-bhavet.