Sarveshaam (Shaanti Mantra)

aum sarveshaam svastir bhavatu, sarveshaam shaantir bhavatu sarveshaam poornam bhavatu, sarveshaam mangalam bhavatu sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niraamayaah sarve bhadraani pashyantu, maa kashchidh dukh bhaag-bhavet.