Lingashtakam

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Brahma Muraari Surarchita Lingam Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam Janmaja Dhukha Vinaasaha Lingam Tatpranamaami Sadaashiva Lingam Devamuni Pravaraarchita Lingam Kaama Dahana Karunaakara Lingam Ravana Darpa Vinaasaha Lingam Tatpranamaami Sadaashiva Lingam Sarva Sugandha Sulepitha Lingam Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam Siddha Suraasura Vandhitha Lingam Tatpranamaami Sadaashiva Lingam Kanaga Mahaamani Bhooshitha Lingam Panipati Veshthitha Sobitha Lingam Daksha Suyajna Vinaasana Lingam Tatpranamaami Sadaashiva Lingam Kunkuma Chandhana Lehpitha Lingam Pankaja Haara Susobhitha Lingam Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam Tatpranamaami Sadaashiva Lingam Deva Ganaarchita Sevitha Lingam Bhavair Bhakhi Bhirevacha Lingam Dinakara Koti Prabhaakara Lingam Tatpranamaami Sadaashiva Lingam Ahshta Dalopari Veshthitha Lingam Sarva Samudbhava Kaarana Lingam Ahshta Daridra Vinaasana Lingam Tatpranamaami Sadaashiva Lingam Suraguru Suravara Poojitha Lingam Suravana Pushpa Sadarchitha Lingam Paraath Param Paramatmaka Lingam Tatpranamaami Sadaashiva Lingam Lingashtaka Midam Punyam Yah Pathet Sivasannidhau Sivaloka Mahaapnoti Sivehna Saha Modatheh