Keshava Madhava

keshava madhava tujha namat re godhwa
keshava madhava tujha namat re godhwa

tujha-sarkha tuch deva tula kunacha nahi hewa
velo-veli sankata-tuni tarishi manva

keshava madhava tujha namat re godhawa
keshava madhava tujha namat re godhawa

veda houni bhakti-sathi gopgadysaha yamuna-kathi
nadgharacha gaiye ha kasha gokuli yadhwa

keshava madhava tujha namat re godhawa
keshava madhava tujha namat re godhawa

veer dhanurdhar partha-sathi chakra sudharshan gheuni hathi
rath hakuniya pandwancha palvishi kauvrava

keshava madhava tujha namat re godhwa
keshava madhava tujha namat re godhwa