Omkaram Bindu

Omkaram Bindu Samyuktam Nityam Dhyayanti Yoginah Kamadam Mokshadam Chaiva Omkaraya Namo Namah