Krishnaya Govinda

Krishnaya Govinda Gopala Narayana Hari Narayana, Hari Narayana