Surya Namaskar

om mitrāya namaḥ
om ravaye namaḥ
om sūryāya namaḥ
om bhānave namaḥ
om khagāya namaḥ
om pūṣṇe namaḥ
om hiraṇya garbhāya namaḥ
om marīcaye namaḥ
om ādityāya namaḥ
om savitre namaḥ
om arkāya namaḥ
om bhāskarāya namaḥ
om śrīsavitṛsūryanārāyaṇāya namaḥ