Keshava

Keshava Madhava Jaya Deva Madhusudhana (2)
Netra kamala dhala ativa manohara (2)
Antarayami Prabho Parameshwara (2)
Maya Manusha Vesha Lila Dhara (3)