Deva Manohara

Deva manohara ananda shekara, Bhalendu shekaraya bhalendar Shambo shambo mahadeva Tandava kheli nataraja Ananda shekara