Kayena Vacha

Kayena Vacha Mana-Sendriyair Va
Budhyaatmana Va Prakruteh Swabhavath
Karoami Yadyad Sakalam Parasmai
Narayana Yeti Samarpayami