Kayena Vacha

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Kayena Vacha Mana-Sendriyair Va Budhyaatmana Va Prakruteh Swabhavath Karoami Yadyad Sakalam Parasmai Narayana Yeti Samarpayami