Prabhu More Avagun Chit Na Dharo

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
prabhu more avagun chit na dharo samadarasi hai naam tihaaro chaahe to paara karo ek lohaa pujaa mem raakhat ek ghar badhik paro paaras gun avagun nahim chitavata kamcan karat kharo ek nadiyaa ek naal kahaavat mailo hi neer bharo jab dou milakar ek baran bhai surasari naam paro ek jiv ek brahma kahaave sur shyaam jhagaro ab k ber moMhe paar utaaro nahim pan jaat Taro