Ganapati Stavaha

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Bhajam nirvi kalpam niraa paara mekam niraananda maananda adhwaythya purnam param nirkunam nirwishesham nireeham para bramha roopam ganesham bhajemaa Puraadheetha maanam jidaa nanda roopam jidaa waasa gam sarwa gamyaana gamyam unidhyeya maakaasha roopam paresham parabramha roopam ganesham bhajemaa Jagath kaaranam karanathyana roopam suraadin suhaadin ganesham bhajema jagathyaa thinam vishwa vanthyam suresham parabramha roopam ganesham bhajemaa Prajo yoga tho brmha roopam sruthigyam sadaakarya saththam krudha chinthya roopam jagath kaaranam sarwa vithyaani daanam parabramha roopam ganesham nathasmah Kradaa sathya yogyam udaa kreda maanam suraareem harantham jagar paalayantham panekaa mathaaram ni jagyaana waaranam sadaa vishva roopam ganesham namaamaa Thamo yogi nam rudra roopam thrinethram jagath kaaragam kaaragam yaana hethum paneka gamey samjanam bodha yantham sadaa sarwa roopam ganesham namaama Namasto maharam janagyaana haaram thrayee wega saaram parabramha saaram unithyaana kaaram thridoore wikaaram sadaa bramha roopam ganesham namaamaa Pejay rosha dikalpa yantham karaathyam surogaantharaabhi sudaa sravi neede dineshaam shusanthaa kahaaram vijesham shashaam kaswa roopam ganesham namaamaa Prakhashaswa roopam namo vayu roopam vikaaraa di rekam thalaa thaara bhootham panekakriyaa neka shakthiswa roopam sadaa shakthi roopam ganesham namaamaa Pradhaanaswa roopam mahathathwa roopam dharaa chaari roopam thrigeshaadhi roopam asath saswa roopam jagathdethu roopam sadaa vishwa roopam ganesham nadaasmaa Wadee yema nasthaa paye thangri yudme saruwigna sangaatha veetaagna wetha lasath soorya binde vishaalesthi thoyam janodwaantha theetam kadam bhaala vetraa Payam graami thaa sarwadhaagyaana yogaa kaladyathwa maagrim bahumpashya puga nidaani mamaa thaththa dhaywagra saadhaa prapannaam sadaa aayu vishwam vadaathyaa