Poorna Kumbham

om na karmana na prajaya dhanena
tyagenaike amrtatvam anasuh
parena nakam nihitam guhayam
vibhrajate yad yatayo visanti

vedanta-vijnana suniscatartha
sannyasa yogad-yataya-suddha-sattvah
te brahma-loke tu paranta-kale
paramrtat-parimucyanti sarve

dahram vipapam parame’ sma bhutam
yat-pundarikam pura-madhya sagmstham
tatrapi dahram gaganam visokas
tasmin yad antas tad upasitavyam

yo vedadau svarah prokto
vedante ca pratistatah
tasya prakrti-linasya
yah para-sa mahesvarah