Poorna Kumbham

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
om na karmana na prajaya dhanena tyagenaike amrtatvam anasuh parena nakam nihitam guhayam vibhrajate yad yatayo visanti vedanta-vijnana suniscatartha sannyasa yogad-yataya-suddha-sattvah te brahma-loke tu paranta-kale paramrtat-parimucyanti sarve dahram vipapam parame’ sma bhutam yat-pundarikam pura-madhya sagmstham tatrapi dahram gaganam visokas tasmin yad antas tad upasitavyam yo vedadau svarah prokto vedante ca pratistatah tasya prakrti-linasya yah para-sa mahesvarah