Guru Paduka Stotram

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Anant Samsar Samudra Tar Naukayitabhyam Guru Bhaktidabhyam Vairagya Samrajyada Poojanabhyam Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam Kavitva Varashi Nishakarabhyam Daurbhagya Davambud Malikabhyam Durikrita Namra Vipattitabhyam Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam Nata Yayo Shripatitam Samiyuh Kadachidapyashu Daridravaryaha Mookascha Vachaspatitahitabhyam Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam Nalik Nikash Padaahritabhyam Nana Vimohadi Nivarikabhyam Namajjanabhist Tatipradabhyam Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam Nrupali Mauli Vraja Ratna Kanti Sarid Viraja Jhasha Kanyakabhyam Nrupatvadabhyam Natlok Panktihi Namo Namaha Shri Shri Guru Padukabhyam Papandhakarark Paramparabhyam Traap Trayaheendra Khageshwarabhyam Jadyabdhi Samsoshana Vadawabhyam Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam Shamadi Shatka Pradavaibhavabhyam Samadi Dana Vrata Dikshitabhyam Ramadhavangri Sthir Bhaktidabhyam Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam Swarchaparanaam Akhileshtadabhyam Swaha Sahayaksha Dhurandarabhyam Swantachchabhava Prada Poojanabhyam Namo Namah Shri Shri Guru Padukabyam Kamadisarp Vraj Gaarudabhyam Viveka Vairagyanidhi Pradabhyam Bodh Pradabhyam Drut Mokshadabhyam Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam Namo Namah Namo Namah Namo Namah