Chandrashekharaya Namah Om

Chandrashekharaya Namah Om Gangadharaya Namah Om Lingeshwaraya Namah Om Parameshwaraya Namah Om Om Namah Shivaya Namah Om Shiv Shiv Shivaya Namah Om Har Har Haraya Namah Om Mrityunjayaya Namah Om Bhava Bhaya Haraya Namah Om Om Namah Shivaya Namah Om