Yamunashtak

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Namami Yamunamaham, Sakalsiddhihetum Muda Murari-Padpankaj Sfuradmandrenookatam Tatastaha-Navkanana Prakatmod-Pushpambuna Surasurpoojitsmaranapituhu Shriyam Bibhrateem. Kalindgrimastake Patadamand-Poorojjwala Vilas-Gamanollasat, Prakat-Gandshailonnata Saghosh-Gatidantura, Samadhiroodh-Dolottama Mukund-Rativardhinee, Jayanti Padama-Bandho Suta Bhuvam Bhuvana-Pawanee Madhigata-Manekaswanaihi Priya-Bhiriva Sevitam, Shuka-Mayur Ham-Sadibhih Tarang-Bhujkankana-Prakatmuktikavaluka- Nitambatat-Sundareem, Namata-Krsnaturya-Priyam Anant-Gunbhushite, Shivaviranchi-Devastute Ghanaghananibhe Sada, Ghruvaparahara-Bheeshtade Vishuddha-Mathuratate, Sakal-Gopgopivrute Krupajaladhisanshrite Mama Manha Sukham Bhavaya Yaya Charanpadmadja Muraripoho Priyambhavuka Samagamantobhavat. Skalsidhida Sevtam Taya Sadrushtamiyat, Kamalja Spatneeva Yat. Haripriyaklindaya, Mansi Me Sada Steeyatam. Namostu Yamune Sada, Tav Charitramatyadbhutam Na Jatu Yamyatana, Bhavati Te Payahapanataha Yamopi Bhaginisutan Ksthamu Hanti Dushtanapi Priyo Bhavati Sevanat. Tav Hareeryatha Gopikaha Mamastu Tav Sannidhau, Tanunavatvametavata Na Durlabtama Ratirmuraripau Mukundpriye Atostu Tav Lalna, Surdhunee Param Sangmat. Tavaiv Bhuvi Keertita Na Tu Kadapi Pushtisthitahi Stutim Tava Karoti Kaha, Kamaljaspatni Priye Harerydanusevaya, Bhavati Saukyamamoxataha Iyam Tav Kathadhika Sakalgopikasangama- Smarashramajalanubhi, Sakalgatrajaihi Sangamaha Tavashtakmidam Muda, Pathati Soorsoote Sada Samastaduritakshayo, Bhavati Vai Mukunde Rathihi Taya Sakalsiddhayo Murripushcha Santushyati Swabhav-Vijayo Bhavet, Badativallabhaha Shire-Harehe