Yamunashtak

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda Murari-Pad Pankaj, Sfurad mand renutkatam Tatastaha Nav Kanana, Prakat mod-Pushpambuna Sura Sur Su Poojit, Smara Pithuh Shriyam Bibhrateem (1) Kalind Giri Mastake, Patada Mand Poorojjwala Vilas Gamanollasat, Prakat Gand Shailonnata Saghosh Gati Dantura, Samadhi Roodh Dolottama Mukund Rati Vardhinee, Jayati Padma Bandhoh Suta (2) Bhuvam Bhuvana Pawanim, Madhigata Mane Kaswanaihi Priya Bhiriva Sevitam, Shuka-Mayur Hans Sadibhih Tarang-Bhuj Kankana, Prakat Muktika Valuka Nitamba Tat Sundareem, Namata Krsnaturya Priyam (3) Anant Gun Bhushite, Shiva Viranchi Devastute Ghana Ghan Nibhe Sada, Dhruva Parashara Bheeshtade Vishuddha Mathura Tate, Sakal-Gop Gopi Vrute Krupa Jaladhi Sanshrite Mama Manaha Sukham Bhavaya (4) Yaya Charan Padmadja, Murari Poho Priyam Nhavuka Samagamanto Bhavat. Sakalsiddhida Sevtaam Taya Sadrush Tamiyat, Kamalja Sapatneeva Yat Hari Priya Kalindaya, Mansi Me Sada Sthieyatam (5) Namostu Yamune Sada, Tav Charitra Matyad Bhutam Na Jatu Yam yaatana, Bhavati Te Payaha Panataha Yamopi Bhagini Sutan, Kathamu Hanti Dushtanapi Priyo Bhavati Sevanat, Tav Hareryatha Gopikaha (6) Mamastu Tav Sannidhau, Tanunavatva Metavata Na Durlabh Tama Rati, Muraripau Mukund Priye Atostu Tav Lalanaa, Sur Dhunee Param Sangamat Tavaiv Bhuvi Keertita, Na Tu Kadapi Pushti Sthitahi (7) Stutim Tava Karoti Kaha, Kamal Ja Sapatni Priye Harery Danu Sevaya, Bhavati Saukya Mamokshatah Iyam Tav Kathadhika Sakal Gopika Sangama Smara Shrama Jalanubhi, Sakalgatrajaihi Sangamaha (8) Tavashtak Midam Muda, Pathati Soorsoote Sada Samasta Duritakshayo, Bhavati Vai Mukunde Rathihi Taya Sakal Siddhayo, Murripushcha Santushyati Swabhav Vijayo Bhavet, Vadati Vallabhaha Shree Hareh (9)