Damodarastakam

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
namamisvaram sac-cid-ananda-rupam lasat-kundalam gokule bhrajamanam yasoda-bhiyolukhalad dhavamanam paramrstam atyantato drutya gopya rudantam muhur netra-yugmam mrjantam karambhoja-yugmena satanka-netram muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha- sthita-graivam damodaram bhakti-baddham itidrk sva-lilabhir ananda-kunde sva-ghosam nimajjantam akhyapayantam tadiyesita-jnesu bhaktair jitatvam punah prematas tam satavrtti vande varam deva moksam na moksavadhim va na canyam vrne ‘ham varesad apiha idam te vapur natha gopala-balam sada me manasy avirastam kim anyaih idam te mukhambhojam atyanta-nilair vrtam kuntalaih snigdha-raktais’ ca gopya muhus cumbitam bimba-raktadharam me manasy avirastam alam laksa-labhaih namo deva damodarananta visno prasida prabho duhkha-jalabdhi-magnam krpa-drsti-vrstyati-dinam batanu- grhanesa mam ajnam edhy aksi-drsyah kuveratmajau baddha-murtyaiva yadvat tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha na mokse graho me ‘sti damodareha namas te ‘stu damne sphurad-dipti-dhamne tvadiyodarayatha visvasya dhamne namo radhikayai tvadiya-priyayai namo ‘nanta-lilaya devaya tubhyam