Krishna Govinda

Krishna Govinda Govinda Govinda Govinda Shyam Radhe Krishna Govinda Govinda Paremananda Ghana Shyama Ananda Krishna Madhurana Krishna Madhusudhana Krishna Keshava, Madhava, Yadunanda Nanda Ananda