Krishna Govinda

Krishna Govinda
Govinda Govinda

Govinda Shyam Radhe Krishna
Govinda Govinda Paremananda
Ghana Shyama Ananda Krishna

Madhurana Krishna
Madhusudhana Krishna
Keshava, Madhava,
Yadunanda Nanda Ananda